Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Κρατάμε τις αποδείξεις αγοράς των υλικών

Θα χρειαστούν αργότερα για την εγγραφή του σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών του Λιμεναρχείου.
Απόσπασμα από την ΥΑ2122/01/2000-(ΦΕΚ 231/01-03-2000), άρθρο 5:
«Για την εγγραφή μικρού σκάφους, που κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, αντί των πιο πάνω παραστατικών αγοράς, μπορεί να υποβληθεί ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησής του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.»
Περισσότερα εδώ
_

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου